WordUp Poznań #9


Programowanie obiektowe w WordPressie

Zalety programowania obiektowego

 • Zgodność z rzeczywistością
 • Reużywalność poszczególnych komponentów
 • Ułatwiona współpraca wielu programistów
 • Szybsze wdrożenie nowych programistów do projektu
 • Oszczędność czasu i pieniędzy

Podejście do programowania obietkowego w Wordpress

 • Kwestia legacy code
 • Programowanie proceduralne
 • Motywy i wtyczki

Jakie elementy w ekosystemie WordPress są napisane w sposób obiektowy

 • Rdzeń CMS WordPress
 • Większość dużych wtyczek
 • Spora część komercyjnych tematów
 • Część API WordPressa

Klasy wbudowane w Wordpress

 • WP_Query, WP_User, WP_Post, WP_Error, WP_User_Query, WP_Theme, WP Styles, wpdb itp..
 • Każda klasa ma zdefiniowane metody i właściwości
 • Często wbudowane metody to odpowiedniki zwykłych funkcji globalnych

Przykład wywołania klasy WP_User

$user = new WP_User( 1 );

echo $user->user_login;

echo $user->user_email;

echo $user->ID;

print_r($user->get_role_caps());

Przestrzenie nazw

 • Dostępne od PHP 5.3 (30 Czerwca 2009)
 • Mniejsze ryzyko zdefiniowania drugi raz tej samej klasy
 • Mapowanie na pliki i katalogi
 • Oszczędnośc pamięci dzięki metodzie automatycznego ładowania klas

Plik function.php

new \Utils\ClassName;
					

Plik z klasą
(katalog Utils, plik ClassName.php)

namespace Utils
class ClassName{
	...
}

Obiektowe wywoływanie metod wbudowanych w Wordpress

class ClassName(){

	__construct (){
		add_action( 'admin_menu', array($this, 'test_plugin' ));
	}

	test_plugin function (){
		...
	}
}						
					

Metody dostępowe (gettery i settery)

 • Pobieranie i ustawianie tylko dozwolonych właściwości obiektu
 • Ułatwienie filtrowania i walidacji danych
 • Ograniczenie ryzyka popełnienia błędu
 • Ograniczenie powtarzania kodu

Przykład gettera i settera

class Person
{
	private $name;
	private $surname;
		       
	public function setFullName($name, $surname)
	{
		$this->name = $name;
		$this->surname = $surname;
	} // end setFullName();
	        
	public function getFullName()
	{
		return $this->name.' '.$this->surname;        
	} // end getFullName(); 
}

Metody magiczne

 • Możliwość operowania na metodach i właściwościach, które nie zostały zdefiniowane
 • Ograncznie ilości pisanego kodu
 • Mniejsza czytelność
 • Problem z podpowiadaniem składni w edytorach
 • Mechanizm charakterystyczny dla PHP

Setter i getter metody magiczne

class MyClass {
	private $firstField;
	private $secondField;

	public function __get($property) {
		if (property_exists($this, $property)) {
			return $this->$property;
		}
	}

	public function __set($property, $value) {
		if (property_exists($this, $property)) {
			$this->$property = $value;
  		}

		return $this;
	}
}	

Autoładowanie klas

 • Poprawa wydajności
 • Większa czytelność
 • Możliwość ładowania dodatkowej logiki
 • Możliwość podzielenia projektu na mniejsze częśći
 • Możliwość ładowania pakietów za pomocą Composera

Przykład automacznego ładowania klas

 function myClassLoader($className)
 {
  echo 'Ładuję klasę '.$className;
  require('./'.$className.'.php');
 
  // Zwróć "true", informując, że klasa została znaleziona.
  return true;
 } // end myClassLoader();
 
 spl_autoload_register('myClassLoader');
 
 // Możemy od razu korzystać z klas
 $obiekt1 = new Klasa1;
 $obiekt2 = new Klasa2;
 $obiekt3 = new Klasa1;
					

Wzorce projektowe

 • Wspólne dla większośći obiektowych języków programowania
 • Nie jest są to gotowe rozwiązania
 • Jest to sposób pokonania ograniczeń związanych z dziedzieczeniem klas
 • Wzorce są nazwami na rozwiązania pewnych problemów w większych aplikacjach
 • Przykłady wzorców: singleton, fabyka, strategia, fabryka abstrakcyjna, decorator, dependency injection, obserwator

Wzorzec fabryka

 • Wzorzec metody wytwórczej dostarcza abstrakcji do tworzenia obiektów powiązanych typów
 • Umożliwia także dziedziczącym klasom decydowanie jakiego typu ma to być obiekt

Przykład wzorca fabryka

interface Pizza{
  public function getName();
}
class HawaiianPizza implements Pizza{
  public function getName() {
    return "Hawalian pizza";
  }
}
class DeluxePizza implements Pizza{
  public function getName() {
    return "Deluxe pizza";
  }
}
 
// Kreator tworzacy obiekt produktu
interface Creator{
  public function create($type);
}
class ConcreteCreator implements Creator{
  public function create($type) {
    switch($type) {
      case 'Hawalian':
        return new HawaiianPizza();
        break;
      case 'Deluxe':
        return new DeluxePizza();
        break;
    }
  }
}
				

Przykład wzorca fabryka - wywołanie

$creator = new ConcreteCreator();
$prod1 = $creator->create("Hawalian");
$prod2 = $creator->create("Deluxe");
echo $prod1->getName(); // wyswietli "Hawalian pizza"
echo $prod2->getName(); // wyswietli "Deluxe pizza"
					

Dziękuję za uwagę

Mail: marekwozniak1@gmail.com

Przydatne linki: